O nama

Gerontološki centar je osnovan pre više od sto godina. Kroz dugi niz godina razvijala se praksa rada sa starijim licima i razbijale su se predrasude o domu kao sirotištu. Ova ustanova je izrasla u instituciju koja analizira i planira mere gerontološke zaštite i neposredno zbrinjava starija lica. Ustanova je već 1987. godine ispunila sve neophodne kriterijume za sticanje statusa gerontološkog centra.

Gerontološki centar u Zrenjaninu u okviru svojih ovlašćenja i obaveza utvrđenih Zakonom o socijalnoj zaštiti i obezbeđivanju socijalne sigurnosti građana, drugim propisima, Statutom Ustanove, Pravilnikom o prijemu i tretmanu korisnika i drugim opštim aktima, vrši smeštaj u Ustanovu psihički očuvanih odraslih lica i invalidnih lica. Obezbeđuje im usluge socijalnog rada, zdravstvene usluge, stanovanje, ishranu, negu, kulturno-zabavne i druge aktivnosti, zavisno od potreba, sposobnosti i interesovanja korisnika. Gerontološki centar ima prihvatnu stanicu gde se vrši prihvat i zbrinjavanje lica koja se nađu u skitnji ili im je iz drugih razloga potrebno privremeno zbrinjavanje i nadzor. Ustanova obavlja i poslove vaninstitucionalne zaštite (pomoć i nega u kući), a sprovodi i brojne aktivnosti u radu sa penzionerima, članovima Gereontološkog kluba.

Gerontološki centar u Zrenjaninu od 2008. godine ima uveden i sertifikovan sistem menadžmenta kvalitetom prema modelu ISO 9001 a 2011. godine Ustanova je dobila sertifikat o primeni sistema za bezbedno rukovanje hranom (HACCP).

Leave a Reply