Izmene javne nabavke

Izmene javne nabavke

U ranije objavljenoj konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku dobara:  Br. JN 25/2014 – Kuhinjska oprema, izvršene su određene izmene.