Izmene konkursne dokumentacije JN 3/2016

U konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku dobara, JN 3/2016 pelene i ulošci za odrasle, vrši se sledeća izmena: