Izmene konkursne dokumentacije JN-6/2016

Izmene konkursne dokumentacije  JN-6/2016

U konkursnoj dokumentaciji za javnu nabavku dobara , JN-6/2016 higijenski proizvodi-po partijama vrše se sledeće izmene: