Javna nabavka

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara: Sanacija
kupatila na I i II spratu „A“ zgrade i magacinu sirovina.