Javna nabavka

Javna nabavka

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku hrane, partija 3-riba, u pregovaračkom postupku bez objave javnog poziva, JN 1P/2014.

Konkursna dokumentacija za partiju 3 RIBA, pregovarački postupak