Javna nabavka JN 13/2015

Gerontološki centar Zrenjanin je raspisao javnu nabavku male vrednosti dobara: JN 13/2015 Materijali za saobraćaj – po partijama.