Једнокреветна соба

Двокреветна соба

Трокреветна соба

Вишекреветна соба

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЛОВИМА СМЕШТАЈА

 

Геронтолошки центар у Зрењанину је установа за збрињавање одраслих и остарелих психички очуваних лица.

Смештај се обавља посредством центра за социјални рад општине у којој живи заинтересовано лице. Неопходна документација за центар за социјални рад је:

 • фотокопија личне карте,
 • извод из матичне књиге рођених или венчаних,
 • уверење о држављанству Р.Србије, уколико је особа рођена ван територије Р.Србије,
 • уверење о имовном стању или лист непокретности (извод из земљишних књига),
 • уверење о коришћењу права из области борачко-инвалидске заштите,
 • медицинска документација (налаз психијатра и отпусне листе),
 • чек од пензије (оригинал и фотокопија) и
 • здравствена књижица.

Смештај у Геронтолошки центар обавља Комисија за пријем сваког радног дана између у 10 и 12 сати. Потребно је да заинтересовано лице дође лично и донесе неопходну документацију:

 • личну карту,
 • оверену здравствену књижицу и
 • извештај лекара опште праксе са свим дијагнозама и
 • целокупном терапијом коју пацијент узима
 • извештај психијатра, не старији од месец дана
 • копрокултура на Clostridium difficile и на Salmonella-у, Shigella-у и Campylobacter, не старија од две недеље, уколико пацијент долази из неке друге установе.

Уколико пацијент долази од куће довољна је копрокултура на Salmonella-у, Shigella-у и Campylobacter, не старија од две недеље.

Уколико је налаз копрокултуре у граничним вредностима или позитиван потребно је да се анализа понови.

Стручни тим одмах саопштава да ли заинтересовано лице испуњава услове за смештај.

О ближим условима за смештај обратите се нашим стручним радницама лично или путем телефона 023/546-150.

 

Зрењанин, 01.01.2017.
ВД директор,
Тања Живанов