Смештај

ОБАВЕШТЕЊЕ О УСЛОВИМА СМЕШТАЈА

Геронтолошки центар у Зрењанину је установа за смештај одраслих и старијих психички очуваних лица.

Смештај се обавља посредством центра за социјални рад општине у којој живи заинтересовано лице. Неопходна документација за центар за социјални рад је:

 1. захтев за смештај,
 2. фотокопија личне карте,
 3. извод из матичне књиге рођених – оригинал и фотокопија,
 4. уверење о држављанству Р.Србије, уколико је особа рођена ван територије Р.Србије,
 5. уверење о имовном стању (Kataстар непокретности),
 6. уверење о коришћењу права из области борачко-инвалидске заштите,
 7. чек пензије (oригинал и фотокопија),
 8. потврда из банке да нема дуговања на рачуну,
 9. фотокопија здравствене књижице,
 10. извештај психијатра (не старији од месец дана),
 11. извештај лекара опште праксе са свим дијагнозама и важећом терапијом,
 12. копрокултура на Clostridium difficile и на Salmonellu, Shigellu и Campylobacter, не старија од две недеље, уколико потенцијални корисник долази из неке друге установе. Уколико потенцијални корисник долази од куће, довољна је копрокултура на Сalmonellu, Shigellu и Campylobacter, не старија од две недеље. Уколико је налаз копрокултуре у граничним вредностима или позитиван, потребно је да се анализа понови.

Након завршетка процедуре у центру за социјални рад, захтев за смештај се упућује Геронтолошком центру.

Смештај у Геронтолошки центар обавља Комисија за пријем сваког радног дана између 10 и 12 часова. Потребно је да заинтересовано лице дође лично и са собом донесе личну карту и здравствену књижицу.

Комисија за пријем одмах саопштава да ли заинтересовано лице испуњава услове за смештај.

О ближим условима за смештај обратите се нашим стручним радницима лично или путем телефона 023/546-150.

 

Зрењанин, 01.01.2017.

В.д.директора,
Тања Живанов

Једнокреветна соба

Трокреветна соба

Вишекреветна соба