Gerontološki centar – Zrenjanin

Politika kvaliteta Gerontološkog centra

KONCEPT PROJEKTA: “Unapređenje socijalne zaštite kroz implementaciju standarda kvaliteta ISO 9001”

Gerontološki centar Zrenjanin je preko Susedskog programa Rumunija-Srbija konkurisao i dobio donaciju za sprovođenje ISO standarda. Ovaj projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju. Sa ovim ISO standardom Gerontološki centar Zrenjanin postaje jedna od retkih ustanova socijalne zaštite koja poseduje ovakvu vrstu sertifikacije.

Nosilac projekta: Gerontološki centar Zrenjanin

Partneri: Opština Zrenjanin, Privredna komora Temišvar

Trajanje projekta: 9 meseci
KONCEPT PROJEKTA: “Unapređenje socijalne zaštite kroz implementaciju standarda kvaliteta ISO 9001”

Gerontološki centar Zrenjanin je preko Susedskog programa Rumunija-Srbija konkurisao i dobio donaciju za sprovođenje ISO standarda. Ovaj projekat finansira Evropska unija, a realizuje Evropska agencija za rekonstrukciju. Sa ovim ISO standardom Gerontološki centar Zrenjanin postaje jedna od retkih ustanova socijalne zaštite koja poseduje ovakvu vrstu sertifikacije.

Nosilac projekta: Gerontološki centar Zrenjanin

Partneri: Opština Zrenjanin, Privredna komora Temišvar

Trajanje projekta: 9 meseci

Kratak prikaz aktivnosti

Kratak opis predloženog delovanja.

Socijalna zaštita je važan deo svakog društva i ona mora da premosti razlike između društvenih slojeva, različitosti situacija u oblasti socijalne brige i zdravstvene zaštite, da pomogne saradnji institucija u ovom sektoru i promoviše integrisani pristup problemima na koje nailazimo danas. Današnji zrenjaninski Gerontološki centar, u novi milenijum ušao je kao stabilna ustanova socijalne zaštite, sa dobrom osnovom za kreiranje kvalitetnog, potpunog i savremenog programa socijalne i zdravstvene zaštite normalnih   odraslih, ostarelih lica.

Uvođenje i implementacija standarda ISO 9001 u Gerontološki centar Zrenjanin, uz regionalnu saradnju sa kompetentnim partnerom iz Rumunije, ima za cilj da kroz edukaciju zaposlenih kadrova i totalno upravljanje sistemom kvaliteta, usluge pružanja socijalne i zdravstvene zaštite starim licima podigne na nivo koji odgovara svetskim standardima.

Misija ovog projekta je da u skladu sa Socijalnom politikom EU:

 1. osigura lakši pristup korisnicima, jednakost i solidarnost
 2. promoviše visoko-kvalitetnu brigu
 3. pruži specifičnu brigu stari licima
 4. smanji regionalne nejednakosti u pružanju usluga
 5. promoviše palijativnu negu (palliative and end-of-life care)
 6. osigura visok nivo obuke socijalnih i zdravstvenih radnika
 7. razvije sigurnosne i zdravstvene mere u radnim uslovima bazirane na prevenciji rizika

Relevantnost:

Koliko je relevantan vaš predlog za potrebe i ograničenja ciljne zemlje (zemalja) ili regiona, i kako on pokazuje uticaj na prekograničnu saradnju?

Potrebe i ograničenja regiona se odlikuju slabom saradnjom i nedostatkom zajedničkih projekata u oblasti pružanja socijalne i zdravstvene pomoći starim licima. Naš predlog je kooperativni projekat istraživanja trenutne razvijenosti socijalne zaštite u regionu, kao i izvesnost njenog unapređenja, uvođenjem standarda kvaliteta ISO 9001 u poslovanje Gerontološkog centra Zrenjanin. Rezultati ovog projekta bi se kasnije iskoristili kao polazište za opravdanost i strategiju uvođenja standarda kvaliteta u drugim institucijama oblasti socijalne i zdravstvene zaštite sa obe strane granice. Na taj način bi se prevazišla postojeća ograničenja, intenzivirala prekogranična saradnja i podstaklo kreiranje novih projekata iz oblasti socijalne zaštite.

Koji će se problemi rešiti i koje će se potrebe zadovoljiti?

Ova akcija je fokusirana na rešavanje sledećih problema i potreba:

Unapređenje regionalne saradnje institucija socijalne zaštite, lokalne vlasti i institucija za   standardizaciju.

Edukacija stručnog osoblja i svih zaposlenih

Veće zadovoljstvo korisnika usluga

Podizanje socijalne i zdravstvene zaštite starih lica na nivo razvijenih evropskih zemalja

Edukacija građana, razvoj svesti, razumevanja i tolerancije prema starim licima

Unapređenje vaninstitucionalne zaštite, (služba za pomoć i negu u kući)

Unapređenje reagovanja u vanrednim okolnostima, (smeštaj lica iz područja obuhvaćenih elementarnim nepogodama)

2.3 Ko su učesnici (krajnji korisnici, ciljne grupe)?

Ciljne grupe su:

Institucije socijalne zaštite

Lokalne vlasti

Institucije za standardizaciju

Zaposleni radnici u Gerontološkom centru Zrenjanin

Krajnji korisnici su: zaposleni radnici u Gerontološkom centru Zrenjanin (138 radnik), a prvenstveno korisnici socijalne i zdravstvene zaštite ove ustanove (oko 600 lica).

2.4  Koji su ciljevi i očekivani rezultati?

Opšti ciljevi:

Razvoj regionalne saradnje u oblasti socijalne zaštite i standarda kvaliteta

Povećanje kvaliteta rada zaposlenih radnika u Gerontološkom centru, kao rezultat edukacije primenom standarda kvaliteta ISO 9001

Povećanje znanja svih zaposlenih. Znanje se povećava kroz stalni proces obrazovanja kadra saglasno zahtevima konkretnog radnog mesta

Sistematski razvoj kontrole kvaliteta i menadžmenta u instituciji

Mogućnost širenja inovacije na svim nivoima i na svim radnim mestima

Veća zadovoljenost potreba krajnjih korisnika socijalne zaštite

Posebni cilj ovog projekta je kroz uvođenje standarda kvaliteta ISO 9001 stvoriti bolje uslove za korisnike socijalne zaštite, podići celokupan sistem poslovanja na jedan viši nivo i postaviti standarde za poslovanje socijalnim institucijama u regionu.

2.5  Šta je dodata vrednost akcije (šta ova akcija dodaje u vezi sa delovanjima (centralne ili lokalne) vlade i akcijama koje sprovode nedržavni učesnici)?

Dodata vrednost ovog projekta je poklapanje istog sa prioritetima lokalne vlasti u smislu razvoja socijalne zaštite, obezbeđenja socijalne sigurnosti, stvaranja zdravih životnih uslova za stara lica i razvijanja društvene svesti o specifičnim potrebama i zahtevima starije populacije.

Metodologija i održivost:

Šta su glavne aktivnosti projekta?

Aktivnost 1: Formiranje projektnog tima

U okviru ove aktivnosti, na zajedničkom sastanku svih partnera će se precizno definisati   uloge, odgovornosti i obaveze svakog člana projektnog tima. Na osnovu iskustva prekograničnih partnera, definisaće se strategija realizacije projekta i procedure interne kontrole.

Aktivnost 2: Pripremne aktivnosti za uvođenje standarda kvaliteta ISO 9001

Ova aktivnost podrazumeva snimanje stanja, sagledavanje dokumentovanosti postupaka, definisanje vizije, misije i politike kvaliteta preduzeća,   definisanje procesnog modela,   i obuka prve linije rukovođenja o osnovama međunarodnog standarda ISO 9000 i zahteva standarda   ISO 9001:2000. Na osnovu snimljenog stanja definiše se detaljan Plan i program uvođenja u primenu standarda ISO 9001:2000 u kome se navode ključne aktivnosti, početak i završetak aktivnost.

Aktivnost 3: Rad na uspostavljanju sistema kvaliteta

U saradnji sa partnerima menadžment Gerontološkog centra sprovodi potrebne aktivnosti da uspostavi, dograđuje i poboljšava sistem kvaliteta. Ovo, u početku primene, podrazumeva aktivnosti uvođenja Sistema kvaliteta, a potom preispitivanja. Bitno je da dokumentacija Sistema kvaliteta mora biti tako formirana da u svim područjima uređivanja budu jasno definisane odgovornosti i ovlašćenja svih aktera, počev od samog direktora, preko prve linije rukovođenja do poslednje linije izvršilaca.

Aktivnost 4: Period primene sistema kvaliteta

Ovo je period od trenutka kada su svi elementi sistema uspostavljeni i nalaze se u primeni do dana ocenjivanja. U toku ovog perioda svi zaposleni moraju da poznaju procedure koje utiču na izvođenje njihovog posla i rade na način koji je u saglasnosti sa načinom koji je propisan u ovim procedurama.

Aktivnost 5: Pripreme za sertifikaciju i sertifikacija

U ovom periodu se mora utvrditi preko interne provere da je sistem počeo da funkcioniše i da daje prve rezultate. Svi zaposleni su uključeni u sistem neprekidnih poboljšanja. Gerontološki centar Zrenjanin obaveštava sertifikaciono telo o spremnosti da se izvrši predsertifikacija i sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom i da se potvrdi da je sistem kvaliteta u preduzeću uspostavljen, efektivan i efikasan.

Aktivnost 6: Promocija projekta

Organizovanje promocije projekta uz prisustvo medija, promocija zajedničke saradnje prekograničnih partnera na unapređenju standarda u oblasti socijalne zaštite u regionu, prezentovanje sadržaja, značaja i uticaja   projekta na ciljne grupe i krajnje korisnike u regionu. Ovoj promociji prisustvovaće predstavnici institucija socijalne zaštite iz regiona, lokalne vlasti i prekogranični partneri.

Ko će biti vaši glavni partneri za sprovođenje projekta, koliko dugo traje vaša saradnja sa njima i kako će oni biti uključeni u projekt?

Partneri na ovom projektu su:

Opština Zrenjanin, sa kojom Gerontološki centar sarađuje na nizu projekata unapređenja socijalne i zdravstvene zaštite na teritoriji opštine Zrenjanin (vaninstitucionalna zaštita, organizovanje društvene brige o ostarelim licima i razvijanje svesti građana za humaniji pristup, toleranciju i razumevanje specifičnih potreba starih lica). Opština Zrenjanin će imati ulogu da pruži logističku i tehničku podršku projektu i da omogući nesmetanu saradnju prekograničnih partnera.

Privredna komora Temišvar kao partner na ovom projektu ima zadatak da: pruži ekspertsku pomoć u smislu standardizacije i izbora zvaničnog sertifikacionog tela, promoviše prekograničnu saradnju i podrži zajedničke napore u razvoju javnog sektora u regionu.

Kako će projekat postići održivost?

Gerontološki centar Zrenjanin je institucija koja je pod posebnom brigom od strane državnih i lokalnih institucija. Njen rad i projekte, finansijski potpomažu i Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, lokalna samouprava, Republički zavod za zdravstveno zapošljavanje, UNHCR, Komesarijat za izbeglice i dr. Finansijska održivost projekta je upravo kroz saradnju sa ovim institucijama zagarantovana.

3.4 Da li će imati dejstvo multipliciranja?

Kroz realizaciju ovog projekta, prekograničnom saradnjom sa rumunskim partneromRO, stvoriće se primer ostalim institucijama u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite da u svom poslovanju usvoje i primenjuju metodologiju i postupke unapređenja kvaliteta ustanovljenih ovim projektom.

Stručnost i operativni kapaciteti:

Kakvo je iskustvo vaše organizacije u upravljanju projektima?

Gerontološki centar Zrenjanin je ostvario mnogobrojne manje projekte sa UNHCR-om, a trenutno se privodi kraju projekat „Humanizacija nege u Gerontološkom centru Zrenjanin“ u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo i socijalnu politiku a na osnovu stručnih saveta i saradnje sa „ERŠEBET HOSPICE ALAPITVANNYAL“ – Miškolc u Mađarskoj.

Kakvo je iskustvo vaše organizacije i vaših partnera u pitanjima   kojima ćete se baviti?

Gerontološki centar Zrenjanin, Opština Zrenjanin i Privredna komora Temišvar imaju dugogodišnje iskustvo   u oblasti unapređenja sistema socijalne i zdravstvene zaštite, unapređenja rada institucija socijalne zaštite, edukacije zaposlenih u datom sektoru i unapređenja kvaliteta usluga pruženih krajnjim korisnicima.
Kratak prikaz aktivnosti

Kratak opis predloženog delovanja.

Socijalna zaštita je važan deo svakog društva i ona mora da premosti razlike između društvenih slojeva, različitosti situacija u oblasti socijalne brige i zdravstvene zaštite, da pomogne saradnji institucija u ovom sektoru i promoviše integrisani pristup problemima na koje nailazimo danas. Današnji zrenjaninski Gerontološki centar, u novi milenijum ušao je kao stabilna ustanova socijalne zaštite, sa dobrom osnovom za kreiranje kvalitetnog, potpunog i savremenog programa socijalne i zdravstvene zaštite normalnih  odraslih, ostarelih lica.

Uvođenje i implementacija standarda ISO 9001 u Gerontološki centar Zrenjanin, uz regionalnu saradnju sa kompetentnim partnerom iz Rumunije, ima za cilj da kroz edukaciju zaposlenih kadrova i totalno upravljanje sistemom kvaliteta, usluge pružanja socijalne i zdravstvene zaštite starim licima podigne na nivo koji odgovara svetskim standardima.

Misija ovog projekta je da u skladu sa Socijalnom politikom EU:

 1. osigura lakši pristup korisnicima, jednakost i solidarnost
 2. promoviše visoko-kvalitetnu brigu
 3. pruži specifičnu brigu stari licima
 4. smanji regionalne nejednakosti u pružanju usluga
 5. promoviše palijativnu negu (palliative and end-of-life care)
 6. osigura visok nivo obuke socijalnih i zdravstvenih radnika
 7. razvije sigurnosne i zdravstvene mere u radnim uslovima bazirane na prevenciji rizika

Relevantnost:

Koliko je relevantan vaš predlog za potrebe i ograničenja ciljne zemlje (zemalja) ili regiona, i kako on pokazuje uticaj na prekograničnu saradnju?

Potrebe i ograničenja regiona se odlikuju slabom saradnjom i nedostatkom zajedničkih projekata u oblasti pružanja socijalne i zdravstvene pomoći starim licima. Naš predlog je kooperativni projekat istraživanja trenutne razvijenosti socijalne zaštite u regionu, kao i izvesnost njenog unapređenja, uvođenjem standarda kvaliteta ISO 9001 u poslovanje Gerontološkog centra Zrenjanin. Rezultati ovog projekta bi se kasnije iskoristili kao polazište za opravdanost i strategiju uvođenja standarda kvaliteta u drugim institucijama oblasti socijalne i zdravstvene zaštite sa obe strane granice. Na taj način bi se prevazišla postojeća ograničenja, intenzivirala prekogranična saradnja i podstaklo kreiranje novih projekata iz oblasti socijalne zaštite.

Koji će se problemi rešiti i koje će se potrebe zadovoljiti?

Ova akcija je fokusirana na rešavanje sledećih problema i potreba:

Unapređenje regionalne saradnje institucija socijalne zaštite, lokalne vlasti i institucija za  standardizaciju.

Edukacija stručnog osoblja i svih zaposlenih

Veće zadovoljstvo korisnika usluga

Podizanje socijalne i zdravstvene zaštite starih lica na nivo razvijenih evropskih zemalja

Edukacija građana, razvoj svesti, razumevanja i tolerancije prema starim licima

Unapređenje vaninstitucionalne zaštite, (služba za pomoć i negu u kući)

Unapređenje reagovanja u vanrednim okolnostima, (smeštaj lica iz područja obuhvaćenih elementarnim nepogodama)

2.3       Ko su učesnici (krajnji korisnici, ciljne grupe)?

Ciljne grupe su:

Institucije socijalne zaštite

Lokalne vlasti

Institucije za standardizaciju

Zaposleni radnici u Gerontološkom centru Zrenjanin

Krajnji korisnici su: zaposleni radnici u Gerontološkom centru Zrenjanin (138 radnik), a prvenstveno korisnici socijalne i zdravstvene zaštite ove ustanove (oko 600 lica).

2.4       Koji su ciljevi i očekivani rezultati?

Opšti ciljevi:

Razvoj regionalne saradnje u oblasti socijalne zaštite i standarda kvaliteta

Povećanje kvaliteta rada zaposlenih radnika u Gerontološkom centru, kao rezultat edukacije primenom standarda kvaliteta ISO 9001

Povećanje znanja svih zaposlenih. Znanje se povećava kroz stalni proces obrazovanja kadra saglasno zahtevima konkretnog radnog mesta

Sistematski razvoj kontrole kvaliteta i menadžmenta u instituciji

Mogućnost širenja inovacije na svim nivoima i na svim radnim mestima

Veća zadovoljenost potreba krajnjih korisnika socijalne zaštite

Posebni cilj ovog projekta je kroz uvođenje standarda kvaliteta ISO 9001 stvoriti bolje uslove za korisnike socijalne zaštite, podići celokupan sistem poslovanja na jedan viši nivo i postaviti standarde za poslovanje socijalnim institucijama u regionu.

2.5       Ĺ ta je dodata vrednost akcije (šta ova akcija dodaje u vezi sa delovanjima (centralne ili lokalne) vlade i akcijama koje sprovode nedržavni učesnici)?

Dodata vrednost ovog projekta je poklapanje istog sa prioritetima lokalne vlasti u smislu razvoja socijalne zaštite, obezbeđenja socijalne sigurnosti, stvaranja zdravih životnih uslova za stara lica i razvijanja društvene svesti o specifičnim potrebama i zahtevima starije populacije.

Metodologija i održivost:

Ĺ ta su glavne aktivnosti projekta?

Aktivnost 1: Formiranje projektnog tima

U okviru ove aktivnosti, na zajedničkom sastanku svih partnera će se precizno definisati  uloge, odgovornosti i obaveze svakog člana projektnog tima. Na osnovu iskustva prekograničnih partnera, definisaće se strategija realizacije projekta i procedure interne kontrole.

Aktivnost 2: Pripremne aktivnosti za uvođenje standarda kvaliteta ISO 9001

Ova aktivnost podrazumeva snimanje stanja, sagledavanje dokumentovanosti postupaka, definisanje vizije, misije i politike kvaliteta preduzeća,  definisanje procesnog modela,  i obuka prve linije rukovođenja o osnovama međunarodnog standarda ISO 9000 i zahteva standarda  ISO 9001:2000. Na osnovu snimljenog stanja definiše se detaljan Plan i program uvođenja u primenu standarda ISO 9001:2000 u kome se navode ključne aktivnosti, početak i završetak aktivnost.

Aktivnost 3: Rad na uspostavljanju sistema kvaliteta

U saradnji sa partnerima menadžment Gerontološkog centra sprovodi potrebne aktivnosti da uspostavi, dograđuje i poboljšava sistem kvaliteta. Ovo, u početku primene, podrazumeva aktivnosti uvođenja Sistema kvaliteta, a potom preispitivanja. Bitno je da dokumentacija Sistema kvaliteta mora biti tako formirana da u svim područjima uređivanja budu jasno definisane odgovornosti i ovlašćenja svih aktera, počev od samog direktora, preko prve linije rukovođenja do poslednje linije izvršilaca.

Aktivnost 4: Period primene sistema kvaliteta

Ovo je period od trenutka kada su svi elementi sistema uspostavljeni i nalaze se u primeni do dana ocenjivanja. U toku ovog perioda svi zaposleni moraju da poznaju procedure koje utiču na izvođenje njihovog posla i rade na način koji je u saglasnosti sa načinom koji je propisan u ovim procedurama.

Aktivnost 5: Pripreme za sertifikaciju i sertifikacija

U ovom periodu se mora utvrditi preko interne provere da je sistem počeo da funkcioniše i da daje prve rezultate. Svi zaposleni su uključeni u sistem neprekidnih poboljšanja. Gerontološki centar Zrenjanin obaveštava sertifikaciono telo o spremnosti da se izvrši predsertifikacija i sertifikacija sistema menadžmenta kvalitetom i da se potvrdi da je sistem kvaliteta u preduzeću uspostavljen, efektivan i efikasan.

Aktivnost 6: Promocija projekta

Organizovanje promocije projekta uz prisustvo medija, promocija zajedničke saradnje prekograničnih partnera na unapređenju standarda u oblasti socijalne zaštite u regionu, prezentovanje sadržaja, značaja i uticaja  projekta na ciljne grupe i krajnje korisnike u regionu. Ovoj promociji prisustvovaće predstavnici institucija socijalne zaštite iz regiona, lokalne vlasti i prekogranični partneri.

Ko će biti vaši glavni partneri za sprovođenje projekta, koliko dugo traje vaša saradnja sa njima i kako će oni biti uključeni u projekt?

Partneri na ovom projektu su:

Opština Zrenjanin, sa kojom Gerontološki centar sarađuje na nizu projekata unapređenja socijalne i zdravstvene zaštite na teritoriji opštine Zrenjanin (vaninstitucionalna zaštita, organizovanje društvene brige o ostarelim licima i razvijanje svesti građana za humaniji pristup, toleranciju i razumevanje specifičnih potreba starih lica). Opština Zrenjanin će imati ulogu da pruži logističku i tehničku podršku projektu i da omogući nesmetanu saradnju prekograničnih partnera.

Privredna komora Temišvar kao partner na ovom projektu ima zadatak da: pruži ekspertsku pomoć u smislu standardizacije i izbora zvaničnog sertifikacionog tela, promoviše prekograničnu saradnju i podrži zajedničke napore u razvoju javnog sektora u regionu.

Kako će projekat postići održivost?

Gerontološki centar Zrenjanin je institucija koja je pod posebnom brigom od strane državnih i lokalnih institucija. Njen rad i projekte, finansijski potpomažu i Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku, lokalna samouprava, Republički zavod za zdravstveno zapošljavanje, UNHCR, Komesarijat za izbeglice i dr. Finansijska održivost projekta je upravo kroz saradnju sa ovim institucijama zagarantovana.

3.4       Da li će imati dejstvo multipliciranja?

Kroz realizaciju ovog projekta, prekograničnom saradnjom sa rumunskim partneromRO, stvoriće se primer ostalim institucijama u oblasti socijalne i zdravstvene zaštite da u svom poslovanju usvoje i primenjuju metodologiju i postupke unapređenja kvaliteta ustanovljenih ovim projektom.

Stručnost i operativni kapaciteti:

Kakvo je iskustvo vaše organizacije u upravljanju projektima?

Gerontološki centar Zrenjanin je ostvario mnogobrojne manje projekte sa UNHCR-om, a trenutno se privodi kraju projekat \”Humanizacija nege u Gerontološkom centru Zrenjanin\” u saradnji sa Pokrajinskim sekretarijatom za zdravstvo i socijalnu politiku a na osnovu stručnih saveta i saradnje sa \”ERŠEBET HOSPICE ALAPITVANNYAL\” – Miškolc u Madjarskoj.

Kakvo je iskustvo vaše organizacije i vaših partnera u pitanjima  kojima ćete se baviti?

Gerontološki centar Zrenjanin, Opština Zrenjanin i Privredna komora Temišvar imaju dugogodišnje iskustvo  u oblasti unapređenja sistema socijalne i zdravstvene zaštite, unapređenja rada institucija socijalne zaštite, edukacije zaposlenih u datom sektoru i unapređenja kvaliteta usluga pruženih krajnjim korisnicima.