Gerontološki centar – Zrenjanin

Психолог

У оквиру стручног рада у У станови психолог:

  • Учествује у пријему, категоризацији и рекатегоризацији корисника;
  • Примењује психолошке мерне инструменте и пише налазе,
  • Врши процену и планирање у оквиру рада са корисницима,
  • Примењује индивидуалне и групне третмане у раду са корисницима (индивидуални саветодавни и терапијски третмани, групни рад са корисницима),
  • Учествује у праћењу тока адаптације, емоционалног и социјалног функционисања и когнитивног статуса корисника,
  • Успоставља сарадњу са сродницима,
  • Ради на анализама и плановима у оквиру свог радног места.

Стручни рад психолога одвија се кроз форме индивидуалног стручног рада, тимског рада и рада у групи.

Индивидуални стручни рад обухвата обављање разговора са новопримљеним корисником и утврђивање потреба корисника, психичког статуса, навика и интересовања корисника –вршење психолошке процене новопримљених корисника, рад са корисницима у процесу адаптације на нову средину, у разрешавању конфликтних ситуација, рад са корисником ради помоћи у одржавању и развијању контакта са сродницима и пријатељима ван дома, као и са корисницима у дому, рад са корисницима на пољу мотивације за одговарајуће радно-окупационо ангажовање.

Тимски стручни рад обухвата рад у Комисији за пријем корисника, Стручном тиму и Савету корисника.