Gerontološki centar – Zrenjanin

Социјални радници

Социјални рад усмерен је према помоћи корисника приликом смештаја, као и ка остваривању првог контакта корисника са Установом. Важно је правовремно дати адекватну информацију потенцијалним корисницима који долазе да се распитују о условима смештаја.

Важан сегмент социјалног рада у геронтолошком центру представља праћење адаптације корисника на нову средину, као и праћење социјалног функционисања свих корисника у Установи. По потреби користити се саветодавни рад са корисницима.Адаптација подразумева прилагођавање корисника условима живота у Дому, као и прилагођавање услова живота самом лицу на смештају. Ово подразумева његову активност на пољу пуне социјализације и адаптације корисника на нове услове живота, јер самом њиховом одлуком о смештају у Дом он постаје њихова нова „кућа“ а особље запослено у дому њихова „друга породица“.

Методе које ће се примењивати у раду са корисницима су индивидуални рад одн. социјални рад са појединцем и групни рад одн. социјални рад са групом. Технике које се примењују при раду са корисницима су: посматрање, интервју, скале за процену породичних односа и функционисања, генограм, еко-мапа и анализа садржаја докумената.

Социјални рад са групом обухвата организацију и присуство састанцима Савета корисника на којима корисници активно учествовују у побољшању животних услова у Установи давањем сугестија, примедби и предлога.

Социјални рад у групи се примењује и као организовано групно окупљање ради информисања о текућим питањима

Социјални радник помаже при остваривању права корисника из области социјалне заштите што обухвата помоћ при остваривању следећих права: старосне пензије, инвалидске пензије, породичне пензије, накнаде за помоћ и негу другог лица, накнаде за телесно оштећење, права на једнократну новчану помоћ итд.

Унапређење услова живота у Установи,између осталог, обухватаће и рад на односима између запослених, као и рад на односу корисник-запослени.

Важан део посла социјалног радника јесте и одржавање контакта са сродницима корисника у вези набавке лекова и пелена, али и промене здравственог стања, посредовање у решавању могућих конфликата између поменутих актера, мотивисање истих на што јачу и делотворнију узајамну подршку и помоћ са циљем стварања топлог и хармоничног амбијента односа самих корисника и њихових најближих).

Основни циљ социјалног рада са старима у Дому је првенствено успостављање социјалне и емоционалне равнотеже која ће омогућити активно укључивање у живот и прилагођавање кризним ситуацијама односно њихово превазилажење. Социјализација и адаптација су високо индивидуализовани процеси, конкретан циљ се за појединца одређује у зависности од његове адекватно постављене дијагнозе, социјалног и психичког статуса, односно објективне процене. У раду се користе све форме социјалног рада уз посебне облике социотерапије, обезбеђења социјалне сигурности и успостављања социјалних контаката са окружењем корисника. Прихватање и разумевање осећања старе особе и позитиван приступ, уз уважавајући однос према старима људима и њиховим потребама, често је драгоценије од свега што учинимо за њих. Старој особи приступа се без предрасуда, уз пуно поштовање њене личности, са пуно разумевања за њене тешкоће.