Помоћ у кући

Помоћ у кући

Центар за помоћ у кући је лоциран у улици Николе Пашића број 11 и функционише од 1984. године.

Право на услугу помоћ у кући обезбеђује се лицима која услед ограничених физичких и психичких способности нису у стању да независно живе у својим домовима без редовне помоћи у активностима дневног живота, неге и надзора, или породица није у могућности да им обезбеди одговарајућу заштиту.

Услуге помоћи у кући подразумевају:

 • помоћ у обезбеђивању исхране (набавку намирница, обезбеђивање готових оброка, припрему лаких оброка и освежавајућих напитака);
 • помоћ у одржавању личне хигијене и хигијене стана, укључујући: помоћ при облачењу и свлачењу, умивању, купању, прању косе, чешљању, бријању, сечењу ноктију, прању и одржавању постељине, одеће и обуће, одржавању чистоће просторија, судова и уређаја у домаћинству;
 • помоћ у загревању просторија,укључујући по потреби: ложење ватре, чишћење пећи, помоћ у набавци огрева;
 • помоћ у задовољавању социјалних, културних и других потреба.
 • посредовање у поправци водоводних, електричних и других инсталација, уређаја за домаћинство, кречењу стана и других услуга;
 • помоћ у пружању основне здравствене неге: контрола узимања лекова, контрола виталних функција( мерење крвног притиска и температуре),помоћ при кретању и одласку у тоалет, давање гуске и лопате, једноставна масажа,давање лекова,набавка лекова преписаних од стране квалификованих медицинских стручњака;
 • друге услуге које као потребне процени стручни тим Центра и пружаоца услуга.

Право на подношење захтева за помоћ у кући има:

 • лице којем је поребна помоћ и нега у кући,
 • сродник са којим лице живи у домаћинству или његов законски заступник,
 • Центар за социјални рад и то на иницијативу других установа, или ако је до сазнања да је неком лицу потребна помоћ дошао непосредно у вршењу својих овлашћења.

Пријем и почетак пружања услуге

Захтев за коришћење услуга подноси корисник или сродник у пријемној канцеларији Центра за социјални рад.Тамо добија информације о потребној документацији:

 • фотокопија личне карте или уверење о пребивалишту,
 • извод из матичне књиге рођених или венчаних,
 • доказ о редовним месечним примањима оствареним у три месеца која претходе месецу у коме је поднет зазтев за све чланове домаћинства и сроднике, који су по закону дужни да учествују у издржавању,
 • уверење о имовном стању за подносиоца захтева, за све чланове домаћинства и сроднике обавезне на издржавање,
 • уверење из Националне службе за запошљавање, за незапослена лица,
 • налаз и мишљење лекара специјалисте,
 • уверење о остваривању права из борачко-инвалидске заштите.

По пријему документације, социјални радник, медицинска сестра Центра за помоћ и негу и водитељ случаја Центра за социјални рад обављају прву кућну посету. На основу увида у документацију и индивидуалног разговора са корисником и сродником, утврђују се потребе корисника и дефинишу обим и учесталост услуга. Услуге се пружају према потребама корисника и према расположивим кадровским ресурсима.

Корисници услуге помоћ у кући учествују у плаћању трошкова услуга. Одређена група корисника услуге помоћ у кући, у зависности од укупног прихода у домаћинству, има право на потпуно или делимично регресирање трошкова услуге.

Цену услуга помоћ у кући утврђује Градско веће града Зрењанина у складу са критеријумима и  мерилима утврђеним Правилником о помоћи у кући у граду Зрењанину.Цена сата услуга помоћ у кући износи 225,00 динара.

Услуге помоћ у кући пружају непосредни извршиоци: две медицинске сестре и једна геронто- домаћица, а послове организације обавља социјална радница.

Услуге се пружају на територији Града Зрењанина, радним данима у времену од 7:00 – 15:00 часова.