Gerontološki centar – Zrenjanin

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Gerontološki centar, Zrenjanin, Principova 22-26: www.gczrenjanin.org.

2. Vrsta naručioca: Ustanova socijalne zaštite

2. Opis predmeta nabavke: Predmet javne nabavke male vrednosti je nabavka radova: – Tekuće opravke i održavanje zgrada – sanacija vlage u magacinu namirnica i sredstava higijene, Šifra nabavke iz ORN: 50000000 tekuće opravke i održavanje zgrade.

3. Ugovorena vrednost: 455.375,00 dinara

4. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena

5. Broj primljenih ponuda: 9

6. Najviša i najniža ponuđena cena: 455.375 – 986.725,00,00 dinara

7. Najviša i najniža ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda: 474.900,00 – 598.885,00 dinara

8. Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača: nema

9. Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 16.10.2013.

10. Datum zaključenja ugovora: 25.10.2013.

11. Osnovni podaci o dobavljaču: SZTR „Pro Mix-market“ sa sedištem u sedištem u Zrenjaninu, ul. Dostojevskog 5 ;56216227 PIB 103058741 ; tel. 064/6831604; Ovlašćeno lice. Božidar Brnjoš.

12. Period važenja ugovora: 15 dana od uvođenja u posao.

13. Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora: nema.