Gerontološki centar – Zrenjanin

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Gerontološki centar, Zrenjanin, Principova 22-26: www.gczrenjanin.org.

2 Vrsta naručioca: Ustanova socijalne zaštite

2. Opis predmeta nabavke: Predmet javne nabavke male vrednosti je nabavka usluga: – Tekuće opravke i održavanje zgrada – ostale usluge i materijali za tekuće opravke i održavanje zgrada: postavljanje podnih obloga u sobama korisnika na III i IV spratu „A“ zgrade, Šifra nabavke iz ORN: 50000000 tekuće opravke i održavanje zgrade.

3. Ugovorena vrednost: 1.213.680,00 dinara

4. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena

5. Broj primljenih ponuda: 9

6. Najviša i najniža ponuđena cena: 968.960,00 – .2.489.760,00 dinara

7. Najviša i najniža ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda: 1.213.680,00 dinara

8. Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača: nema

9. Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 22.10.2013.

10. Datum zaključenja ugovora: 30.10.2013.

11. Osnovni podaci o dobavljaču: „Euroselecta“ d.o.o. sa sedištem u Veterniku, ul. Novosadski put 121 ;MB 08676119; PIB 100277818 ; tel. 021/453-793; Ovlašćeno lice:Boris Marković

12. Period važenja ugovora: 30.12.2013.

13. Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora: nema.