Gerontološki centar – Zrenjanin

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

 1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Gerontološki centar, Zrenjanin, Principova 22-26: www.gczrenjanin.org.
  2 Vrsta naručioca: Ustanova socijalne zaštite
 2. Opis predmeta nabavke: Predmet javne nabavke male vrednosti je nabavka dobara, po partijama: – Administrativna oprema, oprema za domaćinstvo: nameštaj za sobe korisnika u , objektu „A“ , Partija II : izrada, isporuka i montaža garderobnih ormana Šifra nabavke iz ORN: 3914310  nameštaj za spavaću sobu
 3. Ugovorena vrednost: 562.800,00 dinara
 4. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena
 5. Broj primljenih ponuda: 8
 6. Najviša i najniža ponuđena cena:  562.800,00 – .1.148.000,00 dinara
 7. Najviša i najniža ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda:562.800,00 -895.720,00  dinara
 8. Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača: nema
 9. Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 29.10.2013.
 10. Datum zaključenja ugovora: 06.11.2013.
 11. Osnovni podaci o dobavljaču: „Gaj inženjering i opremanje“ d.o.o. Zemun, Cara Dušana 226, MB 07551754;  PIB 100014609 ; tel. 011 316-21-40; Ovlašćeno lice:Rajko Vuković
 12. Period važenja ugovora: 10 dana ( rok isporuke)
 13. Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora: nema.