Gerontološki centar – Zrenjanin

Obaveštenje o zaključenom ugovoru

1. Naziv, adresa i internet stranica naručioca: Gerontološki centar, Zrenjanin, Principova 22-26: www.gczrenjanin.org.

2 Vrsta naručioca: Ustanova socijalne zaštite

2. Opis predmeta nabavke: Predmet javne nabavke male vrednosti je nabavka usluga

– Tekuće opravke i održavanje zgrada – usluge popravke i održavanja instalacija zgradama:vodovod i kanalizacija ) Šifra nabavke iz ORN: 50700000

3. Ugovorena vrednost: 397.120,00 dinara

4. Kriterijum za dodelu ugovora: najniža ponuđena cena

5. Broj primljenih ponuda: 3

6. Najviša i najniža ponuđena cena: 474.900,00 – 397.120,00 dinara

7. Najviša i najniža ponuđena cena kod prihvatljivih ponuda: 474.900,00  – 397.120,00 dinara

8. Deo ili vrednost ugovora koji će se izvršiti preko podizvođača: nema

9. Datum donošenja odluke o dodeli ugovora: 28.08.2013

10. Datum zaključenja ugovora: 09.09.2013.

11. Osnovni podaci o dobavljaču: SZGR „Mećava grand“ Milan Buzadžin PR sa sedištem u Zrenjaninu, Nade Dimić 85. MB:6035264; PIB104613747; tel. 064/2995887; Ovlašćeno lice. Buzadžin Milan

12. Period važenja ugovora: 1 godina

13. Okolnosti koje predstavljaju osnov za izmenu ugovora: nema