Gerontološki centar – Zrenjanin

Odluka o dodeli ugovora

Gerontološki centar Zrenjanin je doneo odluku o dodeli ugovora u javnoj nabavci male vrednosti dobara – Hrana po partijama, partija 3-RIBA u pregovaračkom postupku bez objavljivanja poziva za podnošenje ponuda br. JN 1P/2014